Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Ház duurzaam kappersbedrijf hanteert bij haar behandelingen en productverkopen onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle haarbehandelingen die kappers werkzaam voor duurzaam kappersbedrijf Ház zijn en op alle verkopen die tot stand komen via de winkel(s) van duurzaam kappersbedrijf Ház. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op producten die worden aangeschaft via de webwinkel (daarvoor gelden afzonderlijke algemene voorwaarden).

Definities

a. De kapper (M/V):
Kappers werkzaam bij duurzaam kappersbedrijf Ház.

b. De consument (M/V)
De persoon, die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die de kapper opdracht tot een haarbehandeling heeft gegeven en/of die een product aankoopt in de winkel van duurzaam kappersbedrijf Ház.

c. Haarbehandeling:
Alle vormen van haarbehandelingen met uitzondering van pruiken of kunsthaar of andere vormen van het toepassen van haar van derden. Dit reglement is uitsluitend van toepassing op behandelingen met betrekking tot het hoofdhaar. De regeling van schade aan lichaam, kleding of anderszins, wordt niet door dit reglement beheerst, maar valt onder de normale aansprakelijkheidsregels en andere wettelijke bepalingen.

d. Product verkopen
Alle verkopen aan klanten van haarproducten en verwante producten die via de fysieke winkels (niet via de webwinkel) van kappersbedrijf Ház verlopen.

Artikel 1: toepasselijkheid

1.1 Opdrachten tot haarbehandelingen worden slechts uitgevoerd onder de hierna volgende bepalingen. Afwijkende afspraken gelden slechts indien dit schriftelijk tussen de klant en de kapper overeengekomen is.

1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen De Kapper en consument, daaronder begrepen iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Kapper en consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2

2.1 De kapper verbindt zich de met de klant overeengekomen haarbehandeling uit te voeren.

2.2 De kapper mag er ten aanzien van de te verrichten haarbehandeling vanuit gaan dat de klant daartoe in een goede lichamelijke conditie verkeert. Omstandigheden bij de klant die het resultaat van de haarbehandeling kunnen beïnvloeden of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de klant vooraf aan te geven. Hierbij valt onder meer te denken aan medicijngebruik, allergieën en/of bestraling, het gebruik van doe-het-zelf producten en/of experimenten met het eigen haar. 

2.3 De Kapper mag er ten aanzien bij de advisering ten aanzien van kappersproducten vanuit gaan dat de klant daartoe in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat de consument alle relevante informatie aan de kapper vermeld die voor het resultaat van de producten ongewenste nevenverschijnselen kunnen leiden en/of de kwaliteit en uitwerking ten nadele kunnen beïnvloeden.

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

3.1. Ieder door De Kapper gedaan aanbod is vrijblijvend, tenzij in of in verband met die offerte uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.

3.2. De prijzen in bedoelde aanbiedingen/offertes zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen.

3.3. Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door consument verstrekte informatie, waarbij De Kapper mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. Consument staat in voor de juistheid en volledigheid van bedoelde informatie.

3.4. De overeenkomst tussen De Kapper en consument komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:

a), indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door De Kapper gedaan aanbod door consument tijdig en mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;
b) hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop De Kapper de aan consument toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen;
c) hetzij, op het moment waarop gebruiker op verzoek van consument met de uitvoering van de opdracht een aanvang heeft gemaakt.
d) Op het moment dat de feitelijke koop en overdracht plaatsvind in de winkel waarbij een kassabon en/of pinbon met tijdstip en datum wordt overhandigd en/of als bewijsstuk dient
e) Op het moment dat de haarbehandeling plaatsvind
f) Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze en/of op een ander tijdstip is totstandgekomen.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1 De Kapper zal de overeenkomst met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. Zij staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat. De door De Kapper opgegeven termijnen zijn steeds richttermijnen en gelden niet als fatale termijnen. 
In geval van niet tijdige levering dient De Kapper in gebreke te worden gesteld door consument, alvorens in verzuim te kunnen geraken. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Kapper het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.De consument draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Kapper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Kapper worden verstrekt. 
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Kapper zijn verstrekt, heeft De Kapper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de consument in rekening te brengen.

4. 2. De kapper garandeert dat de in de kapsalon uitgevoerde haarbehandeling voldoet aan eisen van vakbekwaamheid. Hij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.

Artikel 5: Levering en kosten

5.1. Levering van producten geschiedt vanaf winkel/magazijn van De Kapper en haarbehandelingen vinden plaats in de winkel

5.2. Consument is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat De Kapper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

5.3. Indien consument afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Kapper gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van consument, nadat De Kapper consument van dit voornemen op de hoogte heeft gebracht. Alle kosten van opslag zijn alsdan voor rekening van consument.

5.4. Komen De Kapper en consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging kosteloos, tenzij De Kapper bij het sluiten van de overeenkomst aan consument de kosten van bezorging heeft medegedeeld. De Kapper behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.

5.5. Het risico van de zaken gaat op consument over op het tijdstip waarop deze aan consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door consument aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 6: Prijs en kosten

6.1. De prijs is inclusief BTW en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

6.2 De klant verbindt zich voor de haarbehandeling de afgesproken prijs te betalen. De tarieven voor haarbehandelingen worden door de kapper duidelijk vermeld op een voor de klant zichtbare tarievenlijst.

6.3 Indien consumenten afspraken maken voor haarbehandelingen in een volgend jaar, dan gelden daarbij de tarieven die gelden na prijsaanpassingen op 1 januari van dat nieuwe jaar.

Artikel 7: afspraken haarbehandelingen, vooruitboekingen en online agenda

7.1 Afspraken gemaakt door consumenten, danwel telefonisch of online zijn pas definitief indien de consument daarvan een schriftelijke of elektronische bevestiging via sms en/of e-mail heeft ontvangen.

7.2 Van consumenten wordt verwacht dat zij de in de bevestiging genoemde data en tijden controleren op juistheid en bij eventuele fouten daarover contact op te nemen met De kapper.

7.3 Annulering van afspraken dient tenminste 1 dagen voor aanvang van de afspraak te geschieden.

7.4 Bij frequente annulering van afspraken door consument behoudt De kapper zich het recht om consumenten te weigeren.

7.5 Indien er niet binnen de in 7.3 genoemde termijn wordt geannuleert en er is daarbij sprake van haarbehandelingen welke langer duren dan 1 uur dan kan De Kapper annuleringskosten in rekening brengen van € 35 per ingepland uur.

7.6 Indien consument later arrivereert dan 15 minuten na aanvang van de afgesproken tijd dan kan De Kapper besluiten de afspraak te annuleren indien hij daardoor niet meer de behandeling op een kwalitatief goede manier kan afhandelen in de daarvoor bestemde en afgesproken tijdsspanne.

7.7 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van de afspraak, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Onverminderd zijn de bepalingen in artikel 16 van toepassing.

Artikel 8: Betaling

8.1. Betaling dient contant of middels directe overschrijving/pin te geschieden bij levering dan wel bij de overdracht in de winkel, en indien de consument van de Kapper de mogelijkheid krijgt om later te betalen, uiterlijk binnen 14 dagen na feitelijke overdracht van het product. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

8.2. Indien consument in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de consument van rechtswege in verzuim. Consument is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.

8.3. In geval van faillissement, surseance van betaling, beslag, bewind of curatele van de consument zijn de vorderingen van De Kapper op de consument onmiddellijk opeisbaar.
De Kapper heeft het recht de door consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. De Kapper kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. De Kapper kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

8.4. De Kapper is in geval van overschrijding van enige betalingstermijn gerechtigd verdere leveringen aan consument stop te zetten, totdat het volledig openstaande bedrag uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten volledig is voldaan. De Kapper is in dit geval ook gerechtigd volgende zaken uitsluitend onder rembours te verzenden.

Artikel 9: Incassokosten

9.1. Alle in redelijkheid door gebruiker in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door de consument van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van de consument.

9.2. Consument is over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 10: Onderzoek, reclames, klachten

Is de behandeling niet zoals de klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, of voldoet het product niet aan datgene wat de consument redelijkerwijs mocht verwachten, dan kan de klant een klacht indienen bij de kapper.

10.1 De consument dient een klacht welke betrekking heeft op haarbehandelingen binnen één week na de haarbehandeling kenbaar te maken aan de kapper. Bij kleurbehandelingen en daarmee te vergelijken behandelingen geldt een termijn van 2 weken. Bij een permanentbehandeling geldt een termijn van 3 weken.

10.2 De kapper maakt uiterlijk binnen 2 dagen na melding van de klacht ten aanzien van haarbehandelingen genoemt in artikel 10.1 zijn standpunt al of niet mondeling aan de klant kenbaar en biedt daarbij een eventuele oplossing aan.

10.3 Klachten ten aanzien van producten dienen door de consument binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De klachtbrief dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren. 

10.4 Indien een klacht gegrond is, is De Kapper bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij het betreffende product of dienst opnieuw te leveren/verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde prijs te restitueren zonder verdere uitvoering aan de overeenkomst te geven.

10.5. Indien de consument niet binnen de in artikel 10.3 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, terzake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

10.6 Consument kan producten retourneren in de winkel en het aankoopbedrag terugkrijgen indien dit geschied binnen 2 weken na de datum van aankoop en indien de verpakking onbeschadigd en ongeopend is en bij overleg van een kassabon waaruit de aankoopdatum blijkt

Artikel 11: Vervaltermijn

Onverminderd het bepaalde in artikel 10 is de consument gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat gebruiker de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks – tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 10.1 is gebeurd- onverwijld schriftelijk aan gebruiker kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen 14 maanden na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen 14 maanden, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 12: Opschorting en ontbinding

Indien consument niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting jegens gebruiker voldoet, indien consument in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien consument surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien beslag op zaken van consument wordt gelegd, dan wel indien consument onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft gebruiker het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens consument op te schorten dan wel de overeenkomst met consument, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van gebruiker, waaronder die tot schadevergoeding.

Artikel 13: Garantie

13.1 De garandeert dat elk afgeleverde product voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften.

13.2. De Kapper herstelt gebreken die bij normaal gebruik van de geleverde zaken optreden kosteloos, indien garantie van toepassing is. De Kapper stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van herstel. De Kapper is ook bevoegd te besluiten tot vervanging. Als De Kapper besluit tot vervanging en consument een geheel nieuw artikel aanbiedt, dan wordt een gebruikelijk percentage als afschrijvingskosten/gebruikskosten in rekening gebracht.

13.3. Op garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect of de slijtage kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud, of als deze slijtage als normaal kan worden beschouwd. Evenmin kan aanspraak op garantie worden gemaakt in de navolgende gevallen: 
a) als er veranderingen in of aan de geleverde zaak zijn aangebracht door derden;
b) bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik (zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing); 
c) bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
d) bij van buiten komend onheil, (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen etcetera; 
e) als consument gebruiker niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek;
f) als consument in gebreke blijft en niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1. Indien door De Kapper geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.

14.2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van De Kapper beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

14.3. Onverminderd het bovenstaande is De Kapper niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen van consument, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door consument.

14.4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Kapper of zijn ondergeschikten. De Kapper is overigens steeds bevoegd de schade van consument zoveel mogelijk te  beperken of ongedaan te maken, waartoe consument alle medewerking zal verlenen.
Consument is verplicht zijn/haar schade en/of die van haar leden zoveel mogelijk te beperken of, waar mogelijk, ongedaan te maken.

Artikel 15: Vrijwaringen

15.1 De consument vrijwaart De Kapper voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

15.2 Consument vrijwaart De Kapper voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door De Kapper uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover gebruiker daarvoor krachtens het bepaalde in artikel 13 niet jegens de consument aansprakelijk is.

Artikel 16: Overmacht

16.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

16.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

16.3 In geval van overmacht kan consument geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

16.4 Indien een geval van overmacht leidt tot overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, heeft consument het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. Deze ontbinding strekt zich niet uit tot zaken die reeds geleverd zijn; deze dienen aan gebruiker te worden betaald met inachtneming van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven. 


Alle rechtsverhoudingen tussen gebruiker en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.